Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kaartverkoop

 

ALGEMEEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: 

Zangvereniging Cantarella, hierna Cantarella, ingeschreven onder KvK nummer 40397665, met o.m. als dienstverlening de ticketservice zoals deze actief is via de website op het domein cantarella.nl 

Organisator – Persoon of rechtspersoon die een account heeft bij Cantarella, in dit geval het bestuur van de vereniging. 

Bezoeker – Persoon of rechtspersoon die via het platform van Cantarella een Ticket verkrijgt voor een Uitvoering.

Uitvoering- Een evenement (in brede zin van het woord, waaronder ook bijvoorbeeld een concert en ook een activiteit, attractie of voucher voor o.a. een product / dienst) zoals deze is opgenomen in de administratie van Cantarella, welke wordt georganiseerd of geleverd door een Organisator 

Ticket – De vastlegging van een Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator welke tot stand is gekomen via het platform van Cantarella 

Overeenkomst – De betreffende overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker tot het (tegen betaling) leveren van diensten -typisch het verlenen van toegang- in verband met een Uitvoering 

Kaartverkoop – Verkoopkanaal op een webpagina of middels een script, waarmee de Organisator de Bezoeker informeert over een Uitvoering en waarmee de Bezoeker een Ticket kan verkrijgen 

2. Geldigheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 17 maart 2022, te Delft en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Door een account aan te maken (Organisator) of Tickets te verkrijgen (Bezoeker) stemt men in met deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 De versie van deze algemene voorwaarden die op het moment van verkrijgen van een Ticket door een Bezoeker, c.q. het aanmaken van een Uitvoering door een Organisator op de website Cantarella.nl beschikbaar is, is geldend. 

2.3 Enkel bij grote wijzigingen in de algemene voorwaarden brengt Cantarella haar Organisatoren hiervan actief op de hoogte. Indien een Organisator zich niet kan vinden in de vernieuwde algemene voorwaarden dient de Organisator contact met Cantarella op te nemen. Het desbetreffende account kan dan worden gedeactiveerd. 

3. Privacy 

3.1 Cantarella verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

3.2 Cantarella heeft een privacy statement uitgebracht dat leidend is voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze is gepubliceerd op de pagina www.Cantarella.nl/privacy 

4. Cookie statement 

4.1 Cantarella gebruikt géén sessie cookies voor de functionaliteit van de Kaartverkoop. 

4.2 Gebruik van sessie cookies op website; Bij het inloggen van een Organisator op de website Cantarella.nl plaatst Cantarella een sessie cookie. Met behulp van een sessie cookie kan de Organisator zijn of haar individuele account en Uitvoering beheren. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten. 

4.3 Gebruik van tracking cookies; Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Cantarella kan gebruik maken van deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen met betrekking tot de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de cookies van Google en het blokkeren hiervan is te vinden op https://policies.google.com/technologies/cookies 

4.4 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser. 

Cantarella 

5. Inhoud Ticketservice 

5.1 Cantarella treedt in opdracht van Organisator op als facilitator bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator door de Organisator de mogelijkheid te verschaffen (tegen betaling) Tickets uit te geven. Daarnaast biedt Cantarella diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. 

5.2 De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Cantarella aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of Cantarella niet is toegestaan:
a. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; 

b. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal Cantarella en/of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het Uitvoering worden ontzegt, zonder recht op schadevergoeding. 

6. Betalingen 

6.1 Cantarella accepteert binnen de aangeboden Ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij Cantarella. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een Ticket voor een Uitvoering te betalen kan afwijken per Uitvoering, soort Ticket en/of distributiekanaal. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Cantarella is niet aansprakelijk voor onverhoopte annulering van het als gevolg van externe niet beïnvloedbare factoren. 

7.2 Indien en voor zover Cantarella ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker of Organisator kan voldoen, kan deze daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen. 

7.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, pandemie, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Cantarella verlangd kan worden. 

7.4 Cantarella aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 

7.5 Cantarella aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Cantarella; Cantarella aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door Cantarella en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is. 

7.6 Cantarella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cantarella is uitgegaan van door of namens de Organisator verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

7.7 Voor zover aansprakelijkheid van Cantarella uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van Cantarella. 

7.8 Indien Cantarella aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cantarella beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan Servicekosten per verkocht ticket.. 

7.9 De aansprakelijkheid van Cantarella is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

7.10 Cantarella is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Expliciet wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de dienst van Cantarella, i.c. indien de verkoop van tickets geen doorgang kan vinden en/of toegangscontrole niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is de Organisator zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een calamiteitenplan. 

ORGANISATOR

8. Verkoop van Ticket 

8.1 Organisator is zich er van bewust met de verkoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Bezoeker. 

9. Account 

9.1 De Organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per e-mailadres aan te maken. Cantarella behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een Organisator te weigeren van deelname aan Cantarella. 

9.2 Cantarella is niet aansprakelijk voor een gehackte account. Schade – in welke vorm dan ook – die wordt geleden ten gevolge van een gehackt account kan niet worden verhaald op Cantarella. 

9.3 Het opgeven van juiste informatie over een Uitvoering is de verantwoordelijkheid van de Organisator. De Organisator is verplicht de gegevens op de Kaartverkoop op juistheid te controleren. 

10. Uitvoering

10.1 Cantarella behoudt zich het recht voor Uitvoering te weigeren en/of uit te stellen indien de Organisator verkeerde informatie aan Cantarella verstrekt. Cantarella heeft in dat geval het recht in geval de desbetreffende Uitvoering te annuleren en het contractueel openstaand Saldo niet uit te keren. 

10.2 Indien er Tickets worden uitgegeven voor een Uitvoering dat geen doorgang vindt, is Cantarella op geen enkele manier aansprakelijk. Cantarella heeft het recht het desbetreffende account van de Organisator te deactiveren en het contractueel openstaande Saldo niet uit te keren. Cantarella kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het Ticket terug te geven aan de Bezoekers met aftrek van gemaakte kosten. 

10.3 In geval van annulering van de Overeenkomst, door Organisator hetzij Bezoeker, blijven de Servicekosten op reeds uitgegeven Tickets onverminderd van toepassing. Cantarella zal op verzoek van Organisator informatie met betrekking tot de Overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de Organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van Servicekosten) aan Organisator plaatsvinden, waarmee de Organisator terugbetaling aan Bezoekers kan uitvoeren. Cantarella is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan Organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat Cantarella in geval van annulering van een Uitvoering geen verplichting heeft om terugbetalingen aan Bezoekers individueel uit te voeren. 

 

BEZOEKER

11. Eigen verantwoordelijkheid 

11.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Organisator. Cantarella faciliteert de Organisator bij het aanbieden en uitgeven/verkopen van Tickets.

11.2 De Bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de Organisator de geschetste verwachting omtrent het Uitvoering waar zal kunnen maken. 

11.3 Bezoeker ontvangt Ticket met unieke code welke eenmalig recht geeft op toegang voor het Uitvoering, of een andere door Organisator te leveren product of dienst. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code. 

11.4 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Cantarella niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Cantarella besluiten de Tickets niet om te ruilen. 

12. Bedenktijd 

12.1 De Bezoeker kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.